Acetocaustin se používá na běžné bradavice (Verrucae vulgaris). Pokud lékař nedoporučí jinak, nanese se malé množství Acetocaustinu na bradavici špátlí jednou týdně.
Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte dojem, že účinek Acetocaustinu je příliš silný nebo naopak slabý.

Prům
ěrná délka léčby je 5 týdnů.

Možné nežádoucí účinky


B
ěhem aplikace Acetocaustinu se mohou objevit některé nežádoucí ůčinky. Hodnocení nežádoucích účinků je obvykle založeno na následující informaci vztahující se k četnosti výskytu:
Velmi časté: Časté:  více n
ěž 1 případ z 10 léčených 1 až 10 případů ze 100 léčených
Mén
ě časté: Vzácné: 1 až 10 případů na 1000 léčených 1 až 10 případů na 10000 léčených
Velmi vzácné: Není známo:
Mén
ě než 1 případ na 10000 léčených z dostupných informací nelze určit frekvenci
Nežádoucí účinky
Časté:  
– kožní podrážd
ění jako např. pálení, zčervenání pokožky (může být pozorováno obvzvláště pokud byl Acetocaustin použit ihned po chirurgickém odstranění bradavic nebo elektrokauterizaci, kryoterapii, po podkožních biomycinových injekcích nebo v případě poranění bradavic po laserové terapii).
– pálení a zčervenání pokožky v blízkosti bradavice (zejména v případ
ěn nerespektování doporučení uvedené v kapitole „Způsob použití“)
Velmi vzácné:
– tvorba keloidních (široce vazivových) jizev
– reakce z přecitliv
ělosti
– případy přecitliv
ělosti jako je zčervenání, velký otok, puchýřky a bolest, které mohou podstatně rozšířit léčenou oblast. V případé objevení puchýřků nebo zánětu je nutno přerušit léčbu

V případ
ě výskytu nežádoucích účinků:
Pokud pozorujete výše uvedené nežádoucí účinky nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sd
ělte to svému lékaři, aby mohl zvážit další postup a případné další kroky.

Uchovávejte mimo dosah a dohled d
ětí ve vzpřímené poloze
Acetocaustin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/obalu

Než Acetocaustin použijete:

Nepoužívejte Acetocaustin
– jestliže jste alergický/á na léčivou látku
– v oblasti obličeje (roztok nesmí v žádném případ
ě přijít do kontaktu s očima, nosní nebo
ústní sliznicí)
– v oblasti genitálu
– na zanícené nebo poran
ěné bradavice
– ihned po odstran
ění bradavice skalpelem nebo elektrokauterizací, po kryoterapii, po podkožích biomycinových injekcích, stejně tak jako po laserovém ošetření. (Rovněž pokud je kůže červená nebo zanícená po této léčbě. V takovém případě je nutné nejméně 4 týdny počkat, dokud se zánětlivá pokožka zcela nezhojí. Teprve poté lze začít léčbu Acetocaustinem)
– pro léčbu mateřských znamének a stařeckých bradavic
– při známé tendenci k tvorb
ě keloidních jizev

Při použití Acetocaustinu je zapotřebí zvláštní opatrnosti
– při pochybnostech o diagnóze (tj. zm
ěny na kůži nejsou jednoznačně rozpoznané jako bradavice)
– při imunitní nedostatečnosti; v t
ěchto případech by neměl být Acetoacustin aplikován bez lékařského dohledu
– u pacientů s diabetes mellitus (cukrovka), polyneuropatií, m
ěstnavým vaskulárním nemocněním nebo jinými nemocemi spojenými s narušeným krevním tokem a/nebo omezenou citlivostí. V těchto případech by Acetocaustin nemél být aplikován bez lékařského dohledu a aplikace Acetocaustinu by měla být
v rukách lékaře nebo kvalifikovaného personálu

Acetocaustin by nem
ěl být používán:
– v t
ěhotenství (i když nejsou známky embryotoxického účinku)
– u žen, kde t
ěhotenství nemůže být s jistotou vyloučeno
– v období kojení

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
- nejsou známy žádné interakce
Jak se Acetocaustin používá

přípravek pro léčbu bradavic
Mapa stránek Kontakt Home
Stránky pro odborníky